PRAVNE INFORMACIJE

Off

PRAVNE INFORMACIJE

DIREKTOR SLUŽBE ZA PUBLIKACIJE

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Korišćenje internet stranice www.renault-trucks.com je regulisano francuskim propisima.

Firma Renault Trucks SASU je pripremila ovu internet stranicu u obrazovnom cilju, kao i u cilju pružanja ličnih informacija i zvaničnih saopštenja. Možete slobodno, po svojoj želji, pregledati sve informacije na ovoj Veb lokaciji. Dozvoljeno vam je i da kopirate podatke objavljene na ovoj lokaciji isključivo za ličnu upotrebu. Komercijalna upotreba nije dozvoljena, izuzev u slučaju da zadržite sve navedene napomene koje se odnose na kopiranje i intelektualno vlasništvo. Naprotiv, bez pismenog odobrenja od strane firme Renault Trucks SASU, strogo je zabranjeno rasturanje navedenih informacija, njihovo menjanje, slanje ili upotreba u javne ili komercijalne svrhe. Ovo podrazumeva tekst, slike, animacije ili zvuk. Takođe, pristup našoj stranici i korišćenje podležu sledećim uslovima („Opšti uslovi”) kao i poštovanju svih primenjivih zakona. Sama činjenica da ste došli na našu lokaciju i pregledali navedene informacije podrazumeva da ste u potpunosti prihvatili „Opšte uslove”, kao i njihovu prevagu u odnosu na bilo koji drugi dogovor između korisnika i firme Renault Trucks SASU.

OPŠTI USLOVI

1) Sadržaj veb lokacije, bez obzira na vrstu i prirodu ovog sadržaja (na primer fotografije, video materijal, tekst, logo, slike…) je zaštićen propisima o intelektualnom vlasništvu, pri čemu je Renault Trucks ili vlasnik ovog sadržaja ili vlasnik odgovarajuće licence.

2) Firma Renault Trucks SASU se trudi da na ovoj Veb lokaciji pruži isključivo precizne i ažurirane podatke; bez obzira na to, Renault Trucks SASU nije potpisao nikakvu garanciju u tom smislu i neće se smatrati odgovornim za bilo koju grešku ili propust načinjene na ovoj Veb lokaciji.

PODATKE KOJI SE NALAZE NA OVOJ VEB LOKACIJI TREBA PRIHVATITI TAKVE KAKVI SU. OVI PODACI SU ČISTO INFORMATIVNE PRIRODE, NE OBAVEZUJU NAS I NE MOGU SE SMATRATI UPUTSTVOM ZA UPOTREBU.

Firma Renault Trucks SASU zadržava pravo na izmene i/ili ispravke podataka objavljenih na ovoj Veb lokaciji u svakom trenutku i bez prethodne najave, a da to ne dovodi u pitanje odgovornost firme Renault Trucks SASU, članova njene mreže ili njenih zaposlenih. Renault Trucks SASU ne može ni na koji način garantovati sveobuhvatnost informativnog sadržaja i odbacuje svaku odgovornost za eventualnu nepreciznost, netačnost, propust ili štamparsku grešku, niti će prihvatiti zahteve za nadoknadu štete nastale usled bespravnih izmena informacija objavljenih na lokaciji od strane trećeg lica.

Renault Trucks SASU NEĆE NI U KOM SLUČAJU SNOSITI ODGOVORNOST U ODNOSU NA TREĆE LICE ZA SVAKU ŠTETU, DIREKTNU ILI INDIREKTNU, NEPOSREDNU ILI POSLEDIČNU, BILO KAKVE PRIRODE, IZAZVANU KORIŠĆENJEM OVE VEB LOKACIJE ILI BILO KOJE DRUGE VEB LOKACIJE NA KOJU MOŽE DA SE ODE PUTEM HIPERTEKST VEZE SA OVE VEB LOKACIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG SVAKU FINANSIJSKU ILI KOMERCIJALNU ŠTETU, KAO I GUBITKE PROGRAMA ILI PODATAKA U OKVIRU VAŠEG INFORMACIONOG SISTEMA ILI DRUGIH PODATAKA, ČAK I AKO JE FIRMA Renault Trucks SASU BILA PRETHODNO INFORMISANA O MOGUĆNOSTI OVE VRSTE ŠTETE.

Firma Renault Trucks SASU se ne može ni u kom slučaju smatrati odgovornom zbog bilo kakvog bespravnog korišćenja ili korišćenja koje ne odgovara navedenim uslovima i time oštećuje prava trećih lica.

Renault Trucks SASU ni na koji način ne garantuje i ne zastupa bilo koju drugu veb lokaciju kojoj možete pristupiti sa ove lokacije. Ova garancija i/ili zastupanje se vrše isključivo u cilju pogodnosti i ni u kom slučaju se ne podrazumeva i ne prihvata bilo kakva odgovornost u vezi sa sadržajem ili korišćenjem ovih drugih veb lokacija.

Informacije sadržane na ovoj veb lokaciji mogu da se odnose ili da vas šalju na druge proizvode, usluge, itd. firme Renault Trucks SASU, koji se ne nude ili ne stoje na raspolaganju u vašoj zemlji. Ispravnost odgovarajućih podataka zbog toga neće biti garantovana. Postojanje ovih referenci ne znači da firma Renault Trucks SASU planira da reklamira ove proizvode, usluge, itd. u vašoj zemlji. Za sva dodatna obaveštenja u vezi sa raspoloživošću ovih proizvoda, usluga, itd. ili mogućnošću poručivanja, obratite se svom lokalnom dileru.

3) Svaka komunikacija ili informacija koja sadrži podatke, komentare ili sugestije, upućena preko ove Veb lokacije, bilo putem elektronske pošte ili na neki drugi način, neće se smatrati poverljivom i neće biti pokrivena bilo kojim pravom na vlasništvo. Svaka stavka i svaka adresa koji su nam upućeni će, shodno tome, moći da budu korišćeni od strane firme Renault Trucks SASU i njenih filijala u bilo koju svrhu, uključujući između ostalog kopiranje, širenje, prenos, štampanje i rasturanje. Osim toga, Renault Trucks SASU će imati pravo da slobodno koristi sve ideje, koncepte, iskustvo ili tehniku uključenu u komunikacije koje je korisnik poslao putem ove Veb lokacije u bilo koje svrhe, kao što su razvoj, proizvodnja i komercijalizacija proizvoda koji koriste navedene informacije.

4) Fotografije osoba ili lokacija objavljene na ovoj Veb lokaciji su ili vlasništvo firme Renault Trucks SASU, ili prikazane uz njeno odobrenje. Korišćenje ovih fotografija od strane korisnika, ili bilo koje druge osobe, je zabranjeno osim u slučaju izričite odredbe sadržane u okviru ovih Opštih uslova ili u tekstu Veb lokacije. Svako bespravno korišćenje ovih fotografija može da predstavlja kršenje zakona i propisa koji se odnose na autorska prava, na komercijalne marke, na zaštitu privatnosti, na reklamu i na komunikacije.

5) Komercijalne marke, logotip i osobeni znaci (u nastavku, zajedničko ime„Marke”), predstavljeni na ovoj Veb lokaciji su Marke, zaštićene ili ne, koje pripadaju firmi Renault Trucks i drugim osobama. Nikakva napomena navedena na ovoj lokaciji ne može biti protumačena u bilo kom smislu kao prenos licence ili bilo kakvog prava na korišćenje jedne ili više Marki bez pismene dozvole od strane jednog ili više vlasnika. Svako korišćenje Marki, ili bilo koje druge informacije prisutne na Lokaciji, ako ne postoji izričito odobrenje u okviru ovih Opštih uslova, je strogo zabranjeno. Firma Renault Trucks SASU upozorava da će na svaki pravni način koji joj stoji na raspolaganju, uključujući pravosudni, zahtevati ostvarivanje svojih prava na intelektualno vlasništvo.

Renault Trucks SASU nije izvršio kompletnu proveru veb lokacija koje su vezane na ovu Veb lokaciju i neće se smatrati odgovornim za njihov sadržaj. Pristup korisnika internet stranicama koje su van ove Lokacije, kao i bilo kojoj drugoj lokaciji, se vrši na njegovu ličnu odgovornost.

6) Firma Renault Trucks SASU rezerviše pravo da menja i ažurira ove Opšte uslove u svakom trenutku. Ove promene i ažuriranja obavezuju korisnika, koji mora prema tome redovno proveravati ovu rubriku da bi proverio Opšte uslove koji su na snazi u datom trenutku.

ZAHVALJUJEMO SE

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting